Leden Raad van Toezicht

 

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

portefeuille financiën en portefeuille HRM

Download profielschets >

MISSIE EN VISIE ZORGCENTRUM ANKER

“Zorgcentrum Anker biedt zorg- & dienstverlening en huisvesting aan ouderen die hiervoor in aanmerking willen en kunnen komen. Ze wil dat doen vanuit de Bijbelse visie op zorg en ziet de zorg aan ouderen als een door God gegeven opdracht.”

Zorgcentrum Anker ziet het leven van ieder mens, hoezeer ook lichamelijk of psychisch geschonden, als waardevol. De mens is een door God geschapen wezen en dient daarom te allen tijde met respect voor het leven te worden behandeld. Als gevolg hiervan wil het Anker onder alle omstandigheden het menselijk leven blijven waarderen.

Ieder personeelslid, vrijwillig(st)er of lid van de cliëntenraad onderschrijft de grondslag en de christelijke zorgvisie. Wij streven ernaar onze identiteit in onze hele organisatie tot uiting te brengen. Dus niet alleen in de omgang met bewoners, maar bijvoorbeeld ook in de activiteiten die we organiseren, de zondagsheiliging en de viering van de christelijke feestdagen.

In onze zorg weten wij ons gedreven door de barmhartigheid van God. Wij waarderen het leven van ieder mens als een bijzondere vorm van leven. Uitgangspunt van ons handelen zijn de geboden en de beloften van God.

ACTUELE THEMA’S

Zorgcentrum Anker speelt in op de veranderingen in de doelgroep naar zware en complexe zorg en maakt de organisatie toekomstbestendig. Zij werkt vanuit 2 locaties in Kesteren en Opheusden. Zorgcentrum Anker werkt vanuit eigen regie voor de cliënt en richt het gebouw gedeeltelijk anders in (kleinschalig wonen, uitbreiding verpleegplaatsen) met toepassingen van domotica. Daarnaast laat zorgcentrum Anker door opleiding de kwaliteit van het personeel beter aansluiten bij de gevraagde zorg en versterkt het de basiskwaliteit van zorg.

ALGEMEEN PROFIEL

Volgens het reglement van de Raad van Toezicht dienen leden van de Raad van Toezicht aan het volgende profiel te voldoen:

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van zorgcentrum Anker in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Diversiteit in deskundigheid en achtergronden van allerlei aard, waarbij in het bijzonder: (ouderen-)zorg en kwaliteit van zorg, personeelsbeleid, financieel-bedrijfsvoering, bouwkundig-facilitair, risicomanagement.
 • Voldoende objectiviteit en onafhankelijkheid.
 • Minimaal een HBO werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Lidmaatschap van een van de participerende kerkgenootschappen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als zorgcentrum Anker stellen en voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance.
 • De capaciteit en de mentaliteit om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van zorgcentrum Anker en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Het vermogen in teamverband te functioneren.
 • Voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Van de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstelling en de zorgfunctie van zorgcentrum Anker.

De kerkelijke achtergrond van zorgcentrum Anker wordt gevormd door de Hervormde gemeenten (PKN) te Kesteren, Lienden, Dodewaard en Ochten, de Hersteld Hervormde Kerk te Opheusden en Kesteren, de Ger. Gemeenten (in Ned.) te Opheusden en Ochten en de Oud Ger. Gemeenten in Nederland te Echteld-Ochten en Lienden.

De Raad van Toezicht streeft naar een zo breed mogelijke verdeling van de leden van de participerende kerkgenootschappen (regionaal) waarbij een brede kwalitatieve inbreng als eerste voorwaarde geldt. Verder is het streven om binnen de Raad van Toezicht een diversiteit in karakters, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd en geslacht aanwezig te laten zijn.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

ONVERENIGBAARHEDEN

 • Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij de zorgorganisatie.
 • Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een Raad van Bestuur van een binnen het werkgebied van de zorgorganisatie werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als zorgcentrum Anker vervult.
 • Tot lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar een voormalig lid van de Raad van Bestuur van de zorgorganisatie tot drie jaar na het einde van die functie.
 • Evenmin zijn tot leden van de Raad van Toezicht benoembaar werknemers of personen die tot de zorgorganisatie toegelaten zijn tot drie jaar na het einde van hun arbeidscontract of toelating.
 • Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen personen zijn die een bloed- of aanverwant in de eerste graad hebben dan wel een echtgeno(ot(te) of samenlevingspartner die een leidinggevende of coördinerende functie heeft binnen of diensten verleent aan zorgcentrum Anker.

SPECIFIEKE ELEMENTEN PROFIEL

Naast de algemene profielkenmerken wordt voor de huidige vacatures gezocht naar personen met vakkennis op het gebied van onderstaande portefeuilles:

PORTEFEUILLE FINANCIËN

 • gedegen financiële/economische deskundigheid en ervaring
 • kennis van treasurybeleid en vermogensbeheer
 • inzicht in de financieringswijze binnen de zorg- en welzijnssector
 • heldere opvattingen m.b.t. risicomanagement en ‘control’

PORTEFEUILLE HRM

 • kennis van en ervaring met het totale HRM-terrein, met name op het gebied van organisatieontwikkeling
 • goed ingevoerd in de ontwikkelingen m.b.t. Sociaal Beleid, bij voorkeur binnen de zorgsector
 • visie op het belang van inspraak, medezeggenschap en emancipatie van medewerkers en vrijwilligers
 • tenminste basale kennis van het arbeidsrecht
 • kennis van en ervaring met de vertaling van de zorgvisie naar het functiebouwwerk en de beroepenstructuur in de langdurige zorg.

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van zorgcentrum Anker bestaat op dit moment uit vijf leden en vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Daarnaast zijn de leden betrokken bij een aantal organisatiebrede bijeenkomsten en diverse andere activiteiten in het kader van hun toezichthoudende taak.
Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar belijdende leden van Hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Bond) en de Oud Ger. Gemeenten in Nederland.

BENOEMING

De benoemingen zullen per D.V. 1 januari 2022 zijn.

INFORMATIE OVER SOLLICITATIEPROCEDURE

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dhr. P.A. Hoekman via rvt@ankerzorg.nl of 06-27018985.
Uw sollicitatie ontvangen we graag vóór D.V. vrijdag 12 november 2021 via rvt@ankerzorg.nl t.a.v. dhr. P.A. Hoekman.